C-344 Adviseur agrarische verlichting tuinbouw en veehouderij

De deelnemers aan deze cursus leren de basisbegrippen en samenhangen van licht en verlichting in de omgeving van zeer specialistische onderwerpen zoals agrarische bedrijven, tuinbouw en de veehouderij. Zij verdiepen zich in de grondregels van licht binnen genoemde sectoren, normen, energiebesparing en het vervaardigen van een eenvoudig lichtplan.
De verlichting in de agrarische bedrijven, in de tuinbouw en de veehouderij is zeer specialistisch opgezet en moet voldoen aan een aantal uitgangspunten van de gebruiker (boer) en de dieren. De laatstgenoemde reageren toch conform de velen wetenschappelijke studies iets anders op diverse lichtsoorten vanwege hun beperkt spectrum dan mensen.

Licht is een van de belangrijkste factoren voor het goed functioneren van jongvee en melkvee. Het regelt hormoonprocessen, beïnvloedt groei en ontwikkeling, productie, gezondheid, weerstand en vruchtbaarheid. Genoeg redenen om voor een goede lichtvoorziening te zorgen. Bij licht spelen drie kenmerken een rol:

 1. kleurweergave-index (Ra)
 2. Kleurtemperatuur
 3. Lichtintensiteit (lux)

Dierenwelzijn krijgt toenemende aandacht vanuit de maatschappij en de wetgeving. Een goed dierenwelzijn biedt ook veehouders voordelen: het draagt bij aan een
goede productie en aan minder zieke dieren. Een belangrijk deel van de leefomgeving van melkkoeien wordt bepaald door de stal. Bij de bouw en inrichting van stallen is aandacht voor dierenwelzijn daarom zeer belangrijk.

Licht in de stal is belangrijk voor een goede oriëntatie van de dieren en voor de regulatie van de hormoonhuishouding. Een lichtregime van 16 uren licht en 8 uren donker blijkt optimaal te zijn voor melkproductie en vruchtbaarheid. Ook voor controle van de dieren door de veehouder is voldoende licht noodzakelijk. Belangrijk is dat de lichtintensiteit tijdens deze lichtperiode voldoende hoog is.

Doelgroep

U bent werkzaam als lichtontwerper bij een adviesbureau of bij een producent van verlichtingsproducten, leidinggevend monteur, werkvoorbereider, technicus of projectleider en wilt meer rendement uit het klanten- en fabrikantencontacten halen teneinde als vertrouwenspersoon te worden gezien binnen uw vak.

U werkt voornamelijk in de omgeving van de agrarische sector, heeft directe contacten tot agrariërs, veehouders en/of tuinbouwers en krijgt concrete vraagstelling met betrekking tot stal bouw, bouw van tuinbouw schuren, silo’s en of kassen.

Doel

Na het volgen van deze cursus:

 • Heeft u uw kennis in licht- en verlichting binnen de sector in de agrarische industrie dusdanig verhoogt dat u beter kunt omgaan met vaktermen, met fabrikanten kunt praten over exacte invulling van licht- en verlichtingsproducten en daglichtaspecten, besturingsystemen, nood- en vluchtwegverlichting etc..
 • Na uw klant toe kunt u adviserend optreden en toelichting verstrekken over inhoudelijke projectgegevens van daglicht verlichting, kunstmatige verlichting en beoordeling en advisering van wel dan niet gekleurde lichtbronnen.
 • Kennis heeft van alle normen die betrekking hebben op verlichting en energiebesparing in de genoemde sector.
 • Invulling kunnen geven aan klantenwensen betreffende verlichtingsstudies en uitkomsten vervaardigen.
 • U bent in staat uw opdrachtgever dusdanig te adviseren dat hij per sector een doelmatige verlichting aanschaft die voldoet aan een goede prijs/prestatieverhouding en prestatie eisen aangaande energiebesparing (W/m2).

Inhoud

Agrarische bedrijven, tuinbouw en veehouderij

 • Regelgeving en subsidies
 • Welzijn van dieren en huisvesting
 • Concept voor erfinrichting
 • Uitvoering ligboxenstallen/boxen
 • Soort verlichting,
 • Energie efficiënte verlichting,
 • Taakverlichting,
 • Overzicht per soort bedrijf,
 • Licht op het gedrag der dieren en planten,
 • Dag- en kunstmatig licht,
 • Werkplaatsen/ stalsystemen etc.

Aanpak

Cursusduur is 2 dagdelen:

Ochtend deel
Basic verlichting
Armaturen, lichtbronnen en besturingssystemen
Normatieve uitgangspunten
Agrarische gebouwen verlichten

Middag deel
Tuinbouw; principes en uitgangspunten, lichtkleuren, inzet van LED;
Stal verlichting (melkvee, kippen, varkens)
Praktijkcase ontwerp melkveestal met behulp van Dialux EVO

Gewenste voorkennis

MBO-niveau elektrotechniek of gelijkwaardig

Onze opdrachtgevers zijn o.a.