Nieuws

Meutzner Licht Opleidingen is officieel DIAL trainer.

Wij hebben de officiële licentie om u op te mogen en kunnen leiden met onze DIALux evo 8 trainingen. Al onze input word verkregen vanuit DIAL GmbH te Ludenscheid (Duitsland). Meutzner Licht Opleidingen houd haar kennis betreffende het lesmateriaal up to date gezamenlijk met het hoofdkantoor van DIAL. Indien u bij ons een training DIALux evo 8 volgt ontvangt u tevens een officieel certificaat van DIAL te Ludenscheid.

Orde scheppen in de verwarring met LED-verlichting:

Een lichtontwerp met LED-armaturen kan significante invloed hebben op de armatuurprestaties, inclusief de levensduur. Ook is het belangrijk te onthouden dat de prestatiewaarden over de tijd eerder voorspellingen zijn dan metingen. Aangezien er nog geen standaard bestaat die beschrijft hoe deze voorspellingen of extrapolaties uitgevoerd moeten worden, varieert de kwaliteit van deze voorspellingen enorm.

In onze led-trainingen en DIALux evo 8 trainingen gaan wij deze orde scheppen samen met u!

Wij verwijzen u naar onze website www.meutznerlichtopleidingen.nl

header7

 

ccvddv foto 1

Certificering van 4 trainingen via de NSVV:

Vanaf april 2016 bieden wij 4 trainingen aan welke certificeert zijn via de NSVV. Sinds 1998 houdt MLO zich bezig met het aanbieden van lichtonderwijs. Wij bieden hoge kwaliteit, welke in onze trainingen verwerkt is, maar hoe waarborg je deze kwaliteit? Ons team bestaat uit 4 gespecialiseerde professionals, die hun voetsporen in de verlichtingswereld gegarandeerd hebben verdiend. Iedere professional is een specialist in zijn/haar branche, waar kwaliteit hoog in het vandaal staat.

C-310 8-dagen “Deskundige voor binnen- en buitenverlichting van basiskennis tot lichtontwerp”
C-311 1 dag “led-verlichting basiskennis, prestatie- en kwaliteitscriteria en IEC normen”
C-326 2 dagen “Meetmethoden voor verlichtingssterkte en luminantie conform NEN 1891”
C-328 2 dagen “DIALux EVO 8 Basiskennis”

Wij verwijzen u naar onze website www.meutznerlichtopleidingen.nl

Certificering van 6 trainingen via de DIAL:

C-310 8-dagen “Deskundige voor binnen- en buitenverlichting van basiskennis tot lichtontwerp”
C-328 2 dagen “DIALux evo 8 “basiskennis”
C-329 3 dagen “DIALux evo 8 “binnenverlichting”
C-330 4 dagen “DIALux evo 8 “buitenverlichting”
C-331 3 dagen “DIALux evo 8 “Advantage”
C-332 3 dagen “DIALux evo 8 “buitenverlichting/OV”
C-337 3 dagen “DIALux evo 8 “noodverlichting”
C-338 2 dagen “DIALux evo 8 “daglicht berekeningen”

Algemene Voorwaarden MLO:

Artikel 1   Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten of het leveren van producten door MLO gedaan of aangegaan.   Hieronder worden onder meer doch niet uitsluitend begrepen aanbiedingen en overeenkomsten in het kader van MLO opleidingen en – trainingen, workshops, en in-company cursussen.

In deze voorwaarden wordt MLO, zijnde degene die deze algemene voorwaarden hanteert, aangeduid als “MLO”, terwijl de wederpartij van MLO wordt aangeduid als “opdrachtgever”. De door MLO te leveren c.q. geleverde diensten of producten worden aangeduid als de “activiteit(en)”. De personen die namens de opdrachtgever deelnemen aan de door MLO verzorgde activiteiten worden aangeduid als de “deelnemer”.

Algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door MLO zijn aanvaard.

Aanvullingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig voor zover dat schriftelijk met MLO is overeengekomen. Dergelijke afwijkingen of aanvullingen gelden slechts met betrekking tot de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.

De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen MLO en opdrachtgever kunnen niet aan derden worden overgedragen, behalve met schriftelijke toestemming van MLO.

Artikel 2  Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van MLO zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Bij de aanbieding verstrekt Documentatiemateriaal is uitsluitend informatief en bindt MLO niet, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 3   Overeenkomsten

Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat de opdracht schriftelijk door opdrachtgever is bevestigd.

De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte  en/of opdrachtbevestiging aan MLO en door deze algemene voorwaarden.

Artikel 4   Aanmeldingen MLO open inschrijvingen

Degenen die voor open inschrijfactiviteiten van MLO willen inschrijven, dienen gebruik te maken van het aanmeldingsformulier van MLO.

Aanmeldingsformulieren worden door MLO in volgorde van binnenkomst behandeld.

Aanmeldingsformulieren dienen door de opdrachtgever volledig en ondertekend te zijn.

MLO behoudt zich het recht voor om aanmeldingen niet te aanvaarden of een deelnemer aan MLO open
inschrijvingsactiviteiten van deelname uit te sluiten, indien de kennis en/of de ervaring van de deelnemer niet voldoende (blijken te) zijn voor deelname aan de desbetreffende activiteit.

Artikel 5   Prijzen

Alle door MLO aangeboden of genoemde prijzen of tarieven zijn voor zover niet uitdrukkelijk , anders vermeld, exclusief BTW

Indien in verband met een activiteit verblijf in een accommodatie gewenst of noodzakelijk is, worden de verblijfskosten gelijktijdig met de kosten van de activiteit in rekening gebracht. De verblijfskosten zijn gebaseerd op basisarrangementen. Verblijfskosten die niet tot het basisarrangement behoren, dienen door de deelnemer ter plaatse en voor eigen rekening aan de accommodatie te worden voldaan.

Bij de prijs van (losse) examens zijn eventuele herexamens niet inbegrepen.

Bij overeenkomsten betreffende een activiteit waarvan de uitvoering meer dan zes maanden duurt, mogen na deze termijn         optredende wijzigingen in de kostprijsfactoren aan de opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 6   Betalingscondities:

De aan de activiteit verbonden prijs wordt voorafgaande aan de aanvang van de activiteit door MLO aan de opdrachtgever in        rekening gebracht en dient door de opdrachtgever 6 weken voor aanvang van  de activiteit 100% aan MLO te zijn betaald, tenzij  anders is overeengekomen.

De opdrachtgever is in geen geval bevoegd zijn betalingsverplichtingen jegens MLO op te schorten.

Bij niet tijdige betaling door opdrachtgever van een factuur van MLO, is de opdrachtgever in verzuim door het enkele verloop       van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en ongeacht of de overschrijding van de betalingstermijn de opdrachtgever kan worden toegerekend. In dat geval heeft MLO het recht de        uitvoering van de activiteit op te schorten en de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren.

Zie onze volledige Algemene Voorwaarden, welke MLO, ten alle tijden meezend bij uw aanmelding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze opdrachtgevers zijn o.a.